Hem

Kan 400 ppm bli 350? – Javisst, och det är nödvändigt!

 

Den senaste tidens påståenden i media att atmosfärens koldioxidhalt (som nu nått nivån 400 ppm) inte kan sänkas är felaktiga och farliga. De tenderar att skapa uppgivenhet och är inte till nytta för ansträngningarna att stoppa den globala uppvärmningen.

 

400 ppm är en mycket hög halt, men den kan sänkas – och den måste sänkas – till högst 350 ppm inom innevarande sekel. Det är fullt möjligt och absolut nödvändigt, ifall våra barn och barnbarn ska slippa att ärva en ohanterlig klimatförändring.

 

James Hansen et al. visar i en ny rapport (Young People's Burden 4/10 2016) hur bråttom det är, hur möjligt det är och hur nödvändigt det är att återställa jordens energibalans, genom att sänka koldioxidhalten i atmosfären till 350 ppm. Läs mer...

 

Extrema värmeböljor har blivit 100 gånger vanligare på norra halvklotet

 

Orsakas värmeböljorna av klimatförändringen eller är det en slump? Rätt svar är att både slumpen och klimatförändringen bidrar. Slumpen avgör när det ska bli varmt, men klimatförändringen har höjt sannolikheten för mycket varmt väder: forskningen visar att extrema värmeböljor har blivit 100 gånger vanligare på 50 år.

 

James Hansen och Makiko Sato vid Columbia University, har i en rapport 2016 visat hur sannolikheten för temperaturerna förändras av klimatförändringen. Man utgick från uppmätta värden av sommartemperaturerna på norra halvklotet. Bilden ovan visar utfallet under två olika perioder. Det vänstra diagrammet beskriver referensperioden 1951 - 1980, det högra visar perioden 2005 - 2015. Läs mer...

 

 

Ny varning från James Hansen och 16 andra ledande klimatforskare

 

Två graders global uppvärmning sedan förindustriell tid, dvs ytterligare EN grad, skulle innebära att den globala medeltemperaturen nådde samma nivå som under den förra värmeperioden, Eem, som karaktäriserades av havshöjning på mellan 5 och 9 meter och extremt kraftiga stormar.

 

Läs rapportens sammanfattning här.

Ladda ner hela rapporten i pdf-format här.

 

 

Sätt klimatförnekarna på plats

 

Här finns det mesta av vetenskapen och forskarna samlade, för den som vill vet mer.

https://www.youtube.com/user/denial101x/featured

 

 

 

Rapporten som punkterar 2-gradersmålet

 

18 forskare, bland dem James Hansen och Johan Rockström, hävdar i en vetenskapligt granskad rapport i PLOS ONE att den globala temperaturökningen måste hållas kring högst 1 grad och att 2 grader skulle leda till katastrof.

 

Denna rapport från en internationell forskargrupp publicerades den 3 december 2013. James Hansen och Pushker Kharecha har gjort en summering av rapportens viktigaste slutsatser.

 

När forskarna är oense om klimatpolitikens yttersta mål, nämligen om den globala uppvärmningen måste begränsas till 2 grader eller till 1 grad, då måste politiken utformas enligt Försiktighetsprincipen.

 

Det betyder att den globala uppvärmningen måste stoppas vid EN grad.

 

Grönlands istäcke smälte allt snabbare

James Hansen och Makiko Sato

Figuren visar förändringen av massan i Grönlands istäcke (mätt i Gt/år) enligt beräkning av Shepherd et al. (2012). Massförlusten gick allt snabbare under det förra årtiondet, och den senaste hastigheten överensstämmer med ungefär 1 mm havshöjning per år.

 

Hansen och Sato ifrågasätter i denna artikel den förhärskande uppfattningen att de stora landisarnas avsmältning är linjär. Om den istället är exponentiell och fördubblas vart tionde år skulle havet stiga 1 meter till år 2067. Det är den gröna kurvan i diagrammet. Men om avsmältningen följer den röda kurvan och fördubblas vart femte år nås 1 meters höjning redan år 2045. Mätserien är ännu för kort för att man ska kunna dra några säkra slutsatser. Med tiden kommer vi att få veta mer, men då är det kanske för sent att stoppa processen. Läs artikeln.

 

Nu finns bevisen. De extrema värmeböljorna orsakas av klimatförändringen.

 

James Hansen, Makiko Sato och Reto Ruedy i uppdaterad rapport: värmeböljorna i världen blir allt hetare, de drabbade områdena blir allt större och orsaken är klimatförändringen.

 

Frekvensen för lokala avvikelser i temperaturen under juni-juli-augusti på norra halvklotet (vertikala axeln) i enheten lokala standardavvikelser (horisontella axeln). Den normala (gaussiska) klockfördelningen är ritad med grönt. Figuren visar att varmare sommartemperaturer blir allt vanligare på norra halvklotet. Detta ÄR klimatförändringen.

 

Läs rapporten i svensk översättning här.

 

 

 

© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad 2016-10-18 • www.framtidsverket.se